Gürdal Yem

GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında,
GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin "Veri Sorumlusu" sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanunu'un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere ("Veri Sahibi"), Kişisel Verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma şekilleri, amaçları ile imha süreçlerine ve ayrıca Kanun uyarınca haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş  (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

 

  1. a) Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak  GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş    tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Veri Sorumlusu

GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş 

Adres

KARACASU KARAZİYARET MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET CADDE NO: 26A/ DULKADİROĞLU KAHRAMANMARAŞ

Mernis No

0966000103100017

Ticaret Sicil No

4518

İnternet Sitesi

www.gurdalyem.com.tr

Telefon

0(344) 251 25 20

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

gurdal@hs01.kep.tr

Bilgi için e-mail

kvkk@gurdalyem.com.tr

 

 Kişisel veri sahibi başvuru formu için tıklayınız.

 

  1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş    tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve bu  kapsamda KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:

-Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

-Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

-Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

-Personel masraflarının hesaplanması amacıyla

-Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek amacıyla

-KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-İşe alım sürecini tamamlamak
-Çalışacağı departmana uygunluğunun görevinin ilgili birime uygunluğunun tespiti

-Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması

-Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri

-Finansal süreçlerin yürütülmesi (maaş, prim, vb)             

-Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi

-Çalışan adayının Pozisyonla ne kadar örtüştüğünün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için  bilgilerinin kaydedilmesi

-Şirkete ve şirket ile ilgili çalışma sahalarına gelen ziyaretçilerin, tedarikçi çalışanın ve yetkilisinin  kimliğinin tespiti ve güvenliğin sağlanması

-Şirket ile ticari ilişkide olan tedarikçilerin ;  yetkilisi ve çalışanının tespiti amacıyla ve arada ki ticari ilişkinin yüklediği edimler sebebiyle

-Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

-Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi 

-Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla

-Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın ve stajyerlerimizin  ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,

-Talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; iç kontrol, denetim ve Şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile bilgi sistemlerinin kurulması ve güvenliğinin sağlanması

- Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,

-Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla

-Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin, şirketimiz tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,

-Çalışanların, çalışan adaylarının, stajyerlerin , müşterilerin, misafirlerin ve GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş    ’ ye ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,

-Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların, stajyerlerin ve tedarikçi çalışanının  özlük dosyalarının oluşturulması ve GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş    ’nin insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,

-Şirketimiz bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,

- GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş    ’nin ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,

- GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş    ’nin kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,

- GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş    .’ ye temin edilen/ edilecek mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi, Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması

Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar üzerine kişisel verileriniz; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ve  ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir.  Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.

  1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ilişki içerisinde bulunulan şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumlarına, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, danışman/denetçiler KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da ilgisiz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

  1. d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

  1. e) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri, Şirkete ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na başvurarak; başvuru ve şikayet haklarını kullanabilirler.

Başvuru :  Kişisel veri sahipleri, sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için öncelikle Veri Sorumlusuna (Şirket) başvurmaları zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna gidilemez.

Şikayet :  Kişisel veri sahipleri Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayet yoluna başvurulabilmesi için; Veri Sorumlusu (Şirket) tarafından başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması gereklidir. Söz konusu kişilerin Şirkete başvurmadan doğrudan Kişisel Verileri Koruma Kurula şikayet yoluna gitmesi mümkün değildir.

 Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2- Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3- Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4- Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6- KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

7- (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Bu çerçevede yazılı olarak GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş    'e yapacağınız başvuruların, internet sitemizde yayınlanan  Veri Sahibi Başvuru Formu kullanılarak;

Formun ıslak imzalı bir nüshasını GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş    adresine bizzat getirerek, Noter Vasıtası ile Tebligat göndererek ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik (KEP) adresine veya Kanunu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Veri sahibi Başvuru Formunda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kanun hakkında bilgi almak ve ilgili Mevzuata Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sitesi olan https://kvkk.gov.tr ulaşabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi almak için;  kvkk@gurdalyem.com.tr veya 0(344) 251 25 20 üzerinden şirketimizi arayarak bağlantıya geçebilirsiniz.

Saygılarımızla                          

GÜRDAL YEM ENERJİ TARIM GIDA      HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş   


Copyright GÜRDAL YEM © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır...